Biomassestatistikk for torsk

Statistikk over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av torsk.

Datagrunnlaget er ikke stort nok til at det kan presenteres tall på fylkesnivå, og derfor inneholder tabellene kun tall for hele landet.

Tall for 2022 og 2023 er korrigert for feil den 7.2.2024

Antall lokaliteter med torsk 2018-2024

Beholdning av torsk ved månedslutt 2018-2024

Utsett av torsk i anlegget 2018-2024

Uttak av slaktet torsk 2018-2024