Konsekvensutredning av akvakulturtiltak

Den 1. juli 2017 trådte det i kraft en ny forskrift om konsekvensutredning med hjemmel i plan- og bygningsloven. Forskriften gjelder henholdsvis for planer og tiltak etter plan- og bygningsloven og etter andre lover. Forskrift om konsekvensutredning fastslår at fylkeskommunen er ansvarlig myndighet for tiltak om akvakultur.

Forskriften fastslår også at fylkeskommunen ved søknad om etablering eller endring av akvakulturanlegg skal vurdere hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Ved søknad om tillatelse til akvakultur skal det gjøres en vurdering av om tiltaket krever konsekvensutredning. Tiltakshaver skal selv allerede i søknaden vurdere om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Kriteriene er listet opp både i § 9 og § 10.

Dersom det er vurdert at tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og fylkeskommunen mener at vurderingene ikke er utfyllende nok, kan fylkeskommunen kreve tilleggsutredninger.

Videre skal fylkeskommunen også stille krav om tilleggsutredninger, dersom de mener at utførte konsekvensutredning ikke er tilfredsstillende belyst i søknaden. Utfyllende opplysninger fra søker allerede på søknadstidspunktet vil altså kunne forenkle saksbehandlingen og forhindre at fylkeskommunen må innhente tilleggsopplysninger på et senere tidspunkt.

Utredningsprogram

Søknad om akvakulturtillatelser som etter § 9 og § 10 må konsekvensutredes skal inneholde en melding med forslag til utredningsprogram, altså en beskrivelse av hva konsekvensutredningen skal inneholde. Meldingen skal sendes på høring med uttalefrist på minst 6 uker.

Konsekvensutredning, tilleggsutredninger og søknaden må oppfylle kravene som fremgår av bestemmelsene i forskriftens kapittel 5.

Dersom fylkeskommunen vurderer at tiltaket ikke kan få vesentlige virkninger, skal dette fremgå ved sluttbehandlingen av søknaden. Dersom en høringsinstans har reist krav om tilleggsopplysninger eller ytterligere informasjon, men dette ikke er tatt til følge, skal fylkeskommunen gi begrunnelse for beslutningen. Tilleggsopplysninger og ytterligere informasjon skal også sendes ut på høring til dem som blir berørt, og fristen skal minst være 2 uker.

Dersom en søknad om akvakulturtillatelse inneholder konsekvensutredning, skal søknad med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med en frist på minst 6 uker.

Ved søknad om akvakulturtillatelse gjelder kravene i akvakulturloven (særlig § 6) og tilhørende forskrifter i tillegg til denne forskriften om konsekvensutredninger.