Akvakulturportalen

Akvakulturportalen er en felles plattform for myndighetene som behandler søknader om tillatelse til akvakultur.

Når du logger inn får du tilgang til søknader om lokalitetsklarering av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Du får også tilgang til de involverte myndighetenes vedtak og uttalelser knyttet til søknadene, og oversikt over aktiviteten i saken.

Logg inn i Akvakulturportalen

Akvakulturportalen er under utvikling. Dersom du har spørsmål eller innspill, kan du sende en e-post til .

Hvem kan bruke Akvakulturportalen?

I første omgang benyttes portalen kun i forbindelse med søknader om lokalitetsklarering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø. Disse søknadene behandles av fylkeskommune, statsforvalter, Kystverket, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. Personer med tjenstlig behov hos den enkelte myndighet kan få tilgang til enkelttjenesten «søknads- og rapporteringsportal for akvakultur». Det er den enkelte etat som må tildele tilgang til sine ansatte.

Altinns veileder for hvordan å gi rettigheter til andre (altinn.no)

Oppdatert: 11.05.2021