Filter for tall og analyse

75 treff
Fiskeri

Kjøperregisteret

Kjøperregisteret viser alle som er registrert som fiskekjøpere i Norge. 

 

Kjøpere Register
Fiskeri

Fiskermanntallet

Fiskermanntallet er et register over personer som er bosatt i Norge og som har fiske eller fangst i havet som hovednæring (blad B) eller binæring (blad A).

Fiskere Register
Fiskeri

Åpne data: fiskere, fartøy og fisketillatelser

De åpne dataene som er tilgjengelig her inneholder fiskere fra fiskermanntallet, fartøy- og eierdata fra merkeregisteret og fisketillatelser fra konsesjons- og deltakerregisteret.

Fartøy Fiskeritillatelser Åpne data
Fiskeri

Salg av laks og regnbueørret

Fiskeridirektoratet har ansvaret for å utarbeide offisiell statistikk for norsk akvakultur. Ved å sette sammen data for solgt mengde med arbeidsinnsats i selskapene, har vi utarbeidet en figur som viser utviklingen i salg per sysselsatt i perioden 1994-2022. 

Fangst
Fiskeri

Påmeldte til ungdomsfiskeordningen 2023

Oversikten viser hvem som har meldt seg på ungdomsfiskeordningen 2023.

Fiskere Register
Fiskeri

Fangst av blåkveite

Statistikk over utviklingen i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. Grafikken viser totalkvoten, og hva konvensjonelle fartøy kan fange fra og med 29. mai og fra og med 7. august. Den viser også hva ulike lengdegrupper har fanget.

Fangst
Fiskeri

Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger - publikasjon (avsluttet)

I denne publikasjonen presenterer Fiskeridirektoratet statistiske oversikter for den norske fiskeflåten. Publikasjonen inneheld tidsseriar bakover i tid av varierande lengde og førebelse tal for 2019. Opplysningane er ajourført pr. 31.12. kvart år.

Fartøy Fiskere Fiskeritillatelser Publikasjoner
Oppdrett

Statistikk for akvakultur - publikasjon (avsluttet)

I publikasjonen "Statistikk for akvakultur" presenteres Fiskeridirektoratets innsamlede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er samlet inn for tillatelser for laks, regnbueørret og ørret, tillatelser for andre fiskearter, tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder, samt tillatelser for alger.

Hovedtall/Nøkkeltall Matfisk Settefisk Skjell og skalldyr Leppefisk/rensefisk Arbeidsinnsats Produksjon Alger Akvakulturtillatelser Salg Publikasjoner
Fiskeri

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - tidsserier

Resultater fra lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten. Her ligger tidsserier over driftsresultater, populasjonen i lønnsomhetsundersøkelsen og arbeidsinnsats og sysselsetting.

Lønnsomhet Arbeidsinnsats Driftsmargin Offisiell statistikk
Fiskeri

Nøkkeltall for de norske fiskeriene - publikasjon

Økonomiske og biologiske nøkkeltall fra de norske fiskeriene er kortfattet informasjon om norsk fiskerinæring. Publikasjonen inneholder blant annet informasjon om fiskebestander, fangst og lønnsomhet for fiskeflåten, utviklingen i tallet på fiskere og fiskefartøy og ulike mål på fangstkapasiteten.

Hovedtall/Nøkkeltall Fangst Fartøy Fiskere Kvoter Driftsmargin Publikasjoner