Filter for tall og analyse

74 treff
Fiskeri

Fartøyregisteret

Fartøyregisteret inneholder fartøy- og eieropplysninger, konsesjons- og deltakerregister, fangstopplysninger og årskvoten tildelt fartøy i adgangsregulerte fiskerier. 

Fartøy Fangst Kvoter Fiskeritillatelser Register
Fiskeri

Dispensasjoner fra landingsforskriften

Oversikt over alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften. Register viser også har fått avslag på søknad om dispensasjon fra landingsforskriften.

Dispensasjoner Fiskeritillatelser Register
Fritid

Registrerte turistfiskebedrifter

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder. I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig. Her finn du oversikt over alle dei registrerte bedriftene.

Register
Oppdrett

Rømmingsstatistikk

Rømmingsstatistikken viser alltid oppdaterte rømmingstall: antall rømt oppdrettsfisk med og uten gjenfangst, omstendighetene ved rømming og en oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg.

Rømt og tapt oppdrettsfisk
Fiskeri

Løyve til samfiske etter torsk, hyse og sei for konvensjonelle kystfartøy

Grunna endring i interne rutinar for registrering av samfiske er ikkje rapporten oppdatert for 2022. Vi arbeider med å få ein oppdatert rapport på plass så snart som mogleg.

Kystfartøy i lukka gruppe med heimelslengde under 11 meter kan delta i samfiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. Her er ei oversikt over kven som har løyve til dette fisket.

Samfiske Register
Fiskeri

Kjøperregisteret

Kjøperregisteret viser alle kjøpere i første hånd av fangst i Norge. Det kan søkes i de ulike feltene øverst i registeret. Mer informasjon om det enkelte sted får man opp ved å holde musepeker over fargesymbolet til høyre i hver rad.

 

Kjøpere Register
Fiskeri

Fangst per fisker

Figuren viser utviklingen i totalt fangstkvantum, antall registrerte fiskere og gjennomsnittlig fangst per fisker i perioden 1945 – 2021.

Fangst
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Oversikt over kvotefaktorer og visning av strukturgevinst for forskjellige fartøygrupper på fartøynivå.

Kvoter Strukturkvoter
Fiskeri

Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst

Strukturkvoter Kvoter Fiskeritillatelser
Fiskeri

Kvotefaktorer og strukturgevinst, konvensjonell kyst, nord for 62° N

Oversikt over kvotefaktorer. Gruppering av strukturkvoter etter hovedtillatelsens hjemmelslengde, største lengde og visning av kvotefaktorer på fartøynivå.

Fiskeritillatelser Kvoter Strukturkvoter