Forskriftsfastsettelse av plikt til å delta i fangstprøvelotteriet

Fra og med 15. januar 2021 er alle fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) pålagt å delta i Havforskningsinstituttets fangstprøvelotteri.

Forvaltningen av havressursene – deriblant kvotefastsettelse – foretas blant annet på bakgrunn av forskningsdata.

For å kunne legge til grunn så gode tallgrunnlag som mulig, har Havforskningsinstituttet siden 2018 innhentet prøver fra fiskeflåten, gjennom ordningen som i dag kalles fangstprøvelotteriet.

Ordningen har frem til nå vært frivillig, men det har vært mindre en 50 % av alle fangster i de aktuelle fiskeriene som har inngått i fangstprøvelotteriet.

18. mai 2020 sendte Fiskeridirektoratet et forslag om forskriftsfastsettelse av plikten til å innhente fangstprøver på vegne av Havforskningsinstituttet («fangstprøvelotteriet») på høring.  Høringsfristen ble satt til 7. august 2020.
Både høringsdokumentene og høringsuttalelsene finnes her.

Ved forskriftsendring av 3. januar 2021 (se J-melding J-1-2021), besluttet Fiskeridirektoratet at alle norske fiske- og fangstfartøy som er nevnt i ERS-forskriften § 10 (lovdata.no), og som deltar i fisket etter de artene som er angitt i forskriften § 21 (per januar 2021: sild, kolmule, makrell, brisling, øyepål, hestmakrell, lodde, strømsild, vassild, tobis og annen sil), skal delta i fangstprøvelotteriet.

Alle meldinger knyttet til fangstprøvelotteriet sendes via det elektroniske  rapporteringssystemet for fangst- og aktivitetsdata (ERS). Dagbokleverandørene har tilrettelagt for sending av meldingene i det eksisterende systemet.

Fartøyene som omfattes av de nye bestemmelsene, skal sende en melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet, hvor planlagt målart for fisket oppgis.

Når fartøyet har estimert fangstmengden (dette kan være både før og etter at fiskeoperasjonen er fullført), skal fartøyet sende melding om fangst til Havforskningsinstituttet, og sette av en fangstprøve på cirka 15 kilogram.

Dersom Havforskningsinstituttet ønsker at fartøyet skal ta prøver av eventuell fangst, vil fartøyet motta melding om dette via ERS.

Dersom fartøyet mottar returmelding fra Havforskningsinstituttet om at det skal tas prøve, skal prøven straks pakkes i emballasje fra Havforskningsinstituttet, og fryses inn.

Dersom fartøyet ikke har mulighet til å fryse inn prøven, skal denne oppbevares på slik måte som Havforskningsinstituttet bestemmer i det enkelte tilfellet.

Prøver som er tatt, skal leveres til det norske mottaksanlegget som fartøyet lander ved, dersom det ikke avtales annet mellom fartøyet og Havforskningsinstituttet.

Det gjøres oppmerksom på at hvilke fartøy som omfattes av ERS-forskriften § 10 (lovdata.no) kan bli endret på bakgrunn av Fiskeridirektoratets forslag om utvidede rapporteringsplikter. Både høringsdokumentene og høringsuttalelsene finnes her. Dette forslaget ligger per i dag til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Oppdatert: 06.01.2021