Bli med i pilotprosjekt!

Arbeider du som yrkesfisker? Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Det er åpent for å søke om deltakelse for alle fartøy som oppfyller kravene som stilles.

Støtten vil primært gå til oppgradering av marine vekter som allerede er i bruk om bord på fartøyene, for å imøtekomme kravene som stilles i utlysningsteksten og skaffe til veie erfaring med denne praksisen.

Utlysningen skjer i samarbeid med Norges Råfisklag og Fiskehav.

For mer informasjon eller spørsmål, kan programkoordinator, Ole Høstmark kontaktes per e-post.

Vi ønsker å flytte ressursregistreringen

Prosjektet er en del av FangstID-programmet, som har som mål å benytte nye teknologiske løsninger for å flytte ressursregistreringen så tett opp mot ressursuttaket som mulig.

Prosjektet knyttes ikke opp mot fartøystørrelse eller landingstidspunkt, men stiller krav til søkerne som må oppfylles for å kunne delta i prosjektet. Detaljer om dette kan leses i utlysningsteksten.

Oppdatert: 04.01.2022