Åpenhet om fangst- og aktivitetsdata (ERS) og posisjonsrapportering

Det er et generelt mål at forvaltningen bidrar til større åpenhet om data som mottas fra fiskerinæringen. Fra 1. oktober 2019 ble det derfor gitt innsyn i ERS- og VMS-data.

Data fra fiske- og fangstrapportering

Forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske- og fangstfartøy  ble opphevet 27. februar 2019. Bakgrunnen var å gi større fleksibiltet ved deling av aktuelle data. ERS-data og data fra kystfiskeappen inneholder ikke opplysninger om noens personlige forhold. Dette er heller ikke data som gir opplysninger som er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Informasjon om fiskesteder med videre er alminnelig kjent innad i fiskerinæringen, samt at dette er miljøinformasjon som allmennheten har rett på kjennskap til. Tid og sted for fangstoperasjon, fangst og pris vil ikke utgjøre forretningshemmeligheter.

Fiske og fangst i havet utøves strengt tatt som en vederlagsfri tilegnelse av fellesskapets ressurser. Data som innhentes via forskriftsbestemt elektronisk rapportering danner grunnlaget for viktig informasjon som kan nyttiggjøres av både det private og offentlige - både i kontrollsammenheng og i forbindelse med utøvelse av fiske og fangst. Åpenhet om innholdet i elektroniske fangst- og aktivitetsdata vil gi større transparens i forhold til direktoratets utøvelse av kontrollvirksomhet, i tillegg til at det vil legge til rette for mer like konkurranseforhold.

Posisjonsdata

Vurderingen av posisjonsdata (VMS) blir tilsvarende som for fiske- og fangstrapportering. Det kan tenkes at posisjonsdata fra enkelte fartøy i den minste kystflåten som eies og bemannes av kun én fisker kan anses som opplysninger om noens personlige forhold selv om dette utelukkende vil være data knyttet til den enkeltes yrkesutøvelse. Ved innsyn og offentliggjøring av posisjonsdata for denne gruppen fartøy må det foretas en konkret vurdering, men utgangspunktet er åpenhet.

Data fra utenlandske fartøy

På bakgrunn av bilaterale/internasjonale avtaler, vil det være aktuelt å nekte innsyn i data fra utenlandske fartøy, både enkeltfartøy og flåter som sådan.

Saksbehandlingstid

Avhengig av hvor mange innsynsbegjæringer som til enhver til mottas, og hvor omfattende disse dataene er, må det påregnes til tider vesentlig saksbehandlingstid.

Oppdatert: 15.10.2019