Posisjonsrapportering (VMS)

Posisjonsrapportering (også kalt sporing) innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst en gang hver time til fiskerimyndighetene.

Hvem må rapportere 

 • Norske fiske- og fangstfartøy på eller over 11 meter, uansett hvor de befinner seg
 • Utenlandske fiske- og fangstfartøy over 12 meter, som fisker i norske farvann
 • Norske fiske- og fangstfartøy mellom 10 til 11 meter, uansett hvor de befinner seg 

Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (Lovdata)

Tillatt sporingsutstyr for posisjonsrapportering

 • AIS: Anteo-RE AIS300; Anteo AS*.
  • *Kun godkjent for bruk på brønnfartøy.
 • Iridium/GPRS: sender fra CLS (Telemar Norge AS) Triton
 • Iridium: sender fra Polaris Electronics AS (Telemar Norge AS) SIRIUS One
 • Iridium/LTE: sender fra Dualog Fisknett AS; Fangstr
 • Iridium/LTE: sender fra EMA (Radio Holland Norway AS) BlueTraker
 • Iridium/GPRS: sender fra ServiceSoft (Brommeland Elektronikk AS) LookOut
 • Iridium/GPRS: sender fra Agiltech (Telemar Norge AS) OmniCom
 • Iridium/LTE: sender fra Marine Dynamics AS; MarineAir
 • Iridium/LTE: sender fra Succorfish (Bytek Nordic AS) SC2
 • Iridium : sender fra Weatherdock (Fastrack AS) vmsIONEER
 • Iridium/LTE: sender fra Oppdrift AS; NorVMS
 • Iridium: sender fra SG Marine AS; Apollo SAT-01

Hvem kan montere sporingssutstyr

Fiskeridirektoratet har autorisert installatører til å foreta montering av utstyr på fartøy. Dette er installatører som er godkjent som leverandører av tillatt sporingsutstyr.

Oversikt over godkjente installatører

Skjema for å søke om autorisasjon som VMS-installatør

Installatørens oppgaver

Installatøren installerer utstyret og melder fra til Fiskeridirektoratet om dette på egne skjema for sporing av fartøy.

Skjema for å melde til Fiskeridirektoratet – se under Installasjon

Søke om å slå av sporingsutstyret

I utgangspunktet er det ikke tillatt å slå av sporingsutstyret, men hvis fartøyet går i opplag eller på verksted, er det mulig å søke om å slå av sporingsutstyret.

Dersom skipperen får skjemaet i retur godkjent av Fiskeridirektoratet, kan sporingsutstyret slås av.

Skjema for å søke om å slå av utstyr - se under Fartøy

Forsinket leveranse eller installering

Vi kan frem til 1. november 2023 ta hensyn til forsinket leveranse og installering som skyldes leverandør eller installatør. Da må du få bestillingen og forsinkelsen bekreftet av leverandøren eller installatøren din. Denne dokumentasjonen må du ha med om bord og vise fram ved inspeksjon.

På dokumentet må det stå årsak til forsinkelse og dato for installering. Hvis datoen overskrides, må du få ny dokumentasjon.

Fra og med 1. november 2023 vil det ikke være mulig å bruke fartøyet selv om det er bestilt utstyr og avtalt installering. Ved forsinkelser hos leverandør eller installatør etter denne dato må du vente. Alternativet er å benytte en annen leverandør eller installatør som ikke har forsinkelser.

Flaggstatsprinsippet

Det såkalte «flaggstatsprinsippet» er det bærende prinsipp for all elektronisk rapportering. Det innebærer at flaggstaten har ansvaret for å videresende posisjonsrapporter til kyststatens fiskerimyndigheter. For utenlandske fartøy vil fiskerimyndighetene i fartøyets flaggstat sørge for å oversende posisjonsrapporter til norsk FMC når dette landets fartøy oppholder seg i norske farvann.

I henhold til internasjonale avtaler er det flaggstaten som har ansvaret for å etablere en sentral for mottak, kvalitetssikring og eventuell videresending av posisjonsrapporter til andre kyststaters nasjonale overvåkingssenter (Fisheries Monitoring Center, FMC). Norge har sitt overvåkingssenter i Fiskeridirektoratet i Bergen.

Etter forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske-og fangstfartøy, § 7 og jf. § 9 skal norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av bestemmelsen sende automatiske meldinger om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet med den frekvens og innhold som fremgår av § 8 .

Kravene til posisjonsrapporteringsutstyr fremgår av § 3 jf. forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr .