J-136-2021: (Utgått) Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket 2021 (ungdomsfiskeordningen)

Erstatter: J-111-2021

Erstattet av: J-83-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.07.2021

Gyldig til: 20.10.2021

Forskrift om endring av forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket 2021 (ungdomsfiskeordningen)

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 2. juli 2021 med hjemmel i forskrift av 30. april 2021 nr. 1364 om ungdoms rett til å delta i fisket 2021 (ungdomsfiskeordningen) § 9

  I

  I forskrift 30. april 2021 nr. 1364 om ungdoms rett til å delta i fisket i 2021 (ungdomsfiskeordningen) gjøres følgende endringer:

  § 6 andre ledd (nytt) skal lyde:

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan deltakere påmeldt etter § 2 femte ledd fiske og lande inntil 95 kilo kongekrabbe fra og med 2. juli 2021.

  Tidligere § 6 andre til fjerde ledd blir tredje til femte ledd.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------

  Forskrift om ungdoms rett til å delta i fisket 2021 (ungdomsfiskeordningen)

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 30. april 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 12, § 16, § 23 , § 36, § 37, § 38 § 39 og § 59.

  § 1 Formål

  Denne forskrift regulerer adgang for ungdom til å delta i alle adgangsregulerte fiskerier i forskrift 16. desember 2020 nr 2907 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2021 (deltakerforskriften) kapittel 2, med unntak av fiske etter blåkveite og brisling.

  § 2 Ungdomsfiskeordningen

  Ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 12 år senest i 2021, og som ikke har fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må være registrert ved Fiskeridirektoratets regionkontor og ha fått tildelt deltakernummer. Fartøyet som benyttes i ungdomsfiskeordningen skal være registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister, Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregisteret.

  Adgang til å delta i ungdomsfiskeordningen etter første ledd gjelder ikke for manntallsførte fiskere.

  For å delta i ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark må fartøyet være mindre enn 6 meter største lengde.

  For å delta i fisket etter leppefisk under ungdomsfiskeordningen, skal kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper være vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet. Kravet om posisjonsrapportering etter § 10 i forskrift 18. desember 2020 nr. 2969 om regulering av fisket etter leppefisk i 2021 gjelder ikke for fiske under ungdomsfiskeordningen.

  For å delta i fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen, må deltakeren være påmeldt, fylle 16 år senest i løpet av 2021 og være bosatt i Finnmark. Påmelding må skje senest 1. juli ved innsending av skjema om fangst av kongekrabbe i ungdomsfiskeordningen, som er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside. Kravet om posisjonsrapportering etter § 11 i forskrift 21. desember 2020 nr. 3157 om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst mv. i 2021 gjelder ikke for fiske under ungdomsfiskeordningen.

  Den som er registrert som deltaker i ungdomsfiskeordningen må selv stå ombord og delta i utøvelsen av fisket.

  Fiskere under ungdomsfiskeordningen skal følge det til enhver tid gjeldende regelverket for gjennomføring av fiske, med mindre annet er bestemt i denne forskriften.

  § 3 Tidspunkt for fiske

  Ungdomsfiskeordningen gjelder i perioden fra og med 14. juni 2021 til og med 6. august 2021.

  Ungdomsfiskeordningen i fiske etter rognkjeks gjelder fra og med 1. mai 2021 til og med 20. juni 2021 vest for 26°Ø, og i perioden fra og med 1. mai 2021 til og med 5. juli 2021 i Finnmark øst for 26°Ø.

  Ungdomsfiskeordningen i fiske etter leppefisk gjelder fra og med 19. juli 2021 kl. 08.00 sør for 62°N og fra og med 2. august 2021 kl. 08.00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk under ungdomfiskeordningen gjelder til 20. oktober kl. 20.00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område stoppes.

  § 4 Redskapsbegrensning

  Med mindre annet er fastsatt, kan fisket drives med følgende redskaper:

  a.

    Stang og håndsnøre, og

  b.

  en juksamaskin, og

  c.

  garn med samlet lengde på inntil 210 meter, og

  d.

  liner med inntil 300 angler, og

  e.

  inntil 20 teiner eller ruser. I fisket etter leppefisk er kun teiner tillatt.

  Fra det enkelte fartøy kan det ikke fiskes med større antall redskap enn nevnt i første ledd. Merkeregistrerte fiskefartøy kan ikke nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover redskapsbegrensningen nevnt i første ledd i perioden fra fartøyet første gang benyttes i ungdomsfiskeordningen til siste fangst er levert.

  § 5 Ungdomsfiske i regi av en kommune

  Når ungdomsfisket arrangeres i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi fartøy tillatelse til å fiske med større redskapsmengde enn nevnt i § 4, men redskapsbegrensningen i § 4 skal fortsatt gjelde per person.

  Når ungdomsfisket arrangeres i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratets regionkontor også gi tillatelse til at det nyttes merkeregistrert fartøy som er i ordinær drift.

  Merkeregistrerte fartøy som har fått tillatelse etter annet ledd skal, for hver enkelt tur på feltet, varsle Fiskeridirektoratet på SMS ved oppstart av fisket og før ankomst for landing av fangst. Meldingen skal sendes til telefonnummer 1933 og inneholde elementer i angitt rekkefølge og med mellomrom:

  • ”ung” (kodeord som oppgis først i meldingen)
  • ”på” eller ”av” (”på” ved start av fangst og ”av” før landing eller avslutning)
  • Registreringsnummer og navn på fartøy (b99m stortind)
  • Navn på ungdomsfisker(e) om bord
  • Dato og klokkeslett for start eller stopp av fiske (ddmm ttmm).

  Eksempel på melding ved start av fiske: ”ung på b99m stortind ola nordmann 3004 1645”. Eksempel på melding ved stopp av fiske: ”ung av b99m stortind ola nordmann 3004 2350”.

  § 6 Fangst

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per fartøy og per person fiskes og landes et kvantum som tilsvarer inntil 600 kg utilvirket rognkjeksrogn.

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan deltakere påmeldt etter § 2 femte ledd fiske og lande inntil 95 kilo kongekrabbe fra og med 2. juli 2021.

  Innenfor ungdomsfiskeordningen kan det per person og per fartøy ikke omsettes fangst for mer enn 50 000 kroner. Fiskeridirektoratets regionkontor kan likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner per fartøy, men ikke per person, dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune.

  Begrensninger i kvoteutnyttelse fastsatt i reguleringene av de fiskerier som omfattes av ungdomsfiskeordningen gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

  Begrensninger for fangst av torsk (§ 2), rognkjeks (§ 4) og kongekrabbe (§ 6) i forskrift 26. februar 2010 nr 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med fartøy som ikke er innført i register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) eller fra land gjelder ikke for fiske etter denne forskrift.

  § 7 Blåkveite

  Det er ikke tillatt å ha mer enn inntil 5 % bifangst av blåkveite av fangsten ombord til enhver tid og av landet fangst.

  § 8 Landing og omsetning av fangst

  Kvantumet som fiskes av en ungdomsfisker kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

  Fangst kan bare landes til kjøpere som er registrert i Fiskeridirektoratets register over kjøpere, jf. forskrift 26. november 2010 nr. 1475 om registrering som kjøper av fangst.

  All fangst landet av ungdomsfisker skal registreres i samsvar med forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).

  Ungdomsfiskernes navn og personnummer skal fylles ut på de relevante felt i seddelen. I rubrikken for kvotetype skal det fylles ut ungdomskvote. I rubrikken for registreringsmerke skal fartøy som er merkeregistrert, registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregisteret påføre tildelte registreringsmerke fra det aktuelle registeret.

  § 9 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

  § 10 Overtredelsesgebyr

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsen gitt i eller i medhold av denne forskrift, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

  § 11 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61 og 64. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 12 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 20. oktober 2021.

  ---------------------

  JBN/EW