Salgslagenes sider

Fiskesalgslagene i Norge utøver offentlig myndighet for Fiskeridirektoratet. De eies av fiskerne, men er med hjemmel i råfiskloven opprettet for å sikre fiskerne oppgjør for fangst. Det er forbudt å omsette marin fisk i Norge utenom salgslagene.

Ordningen gjelder også for utenlandske fartøy som lander i Norge, for norske fartøy som lander i Norge og i utlandet og for all fritidsfisk som omsettes.

Den tidligere råfiskloven er nå avløst av fiskesalslagsloven som trådte i kraft 01.01.2014.
Salgslagene er ved denne loven og havressurslovens  § 48 tillagt flere offentlige oppgaver knyttet til landings- og sluttseddel, ressurskontroll og administrativ inndragning ved fiske over kvote, ulovlig bifangst med mer. Salgslagene er underlagt forvaltningsloven i denne delen av virksomheten.

Vi kjenner ikke til andre land der organisasjoner som er eid av fiskerne, har slike roller som i Norge.

Fiskeridirektoratet samarbeider med salgslagene om forvaltningsoppgaver, men samtidig har vi et tilsynsansvar for å se hvordan salgslagene gjennomfører sitt forvaltningsansvar i medhold av lov. I 2016 innledet Fiskeridirektoratet en ny tilsynsrunde med alle salgslagene. I tillegg til løpende tilsyn, årlige møter og møter om spesifikke saker er det tidligere gjennomført et større endringsprosjekt/tilsyn i tre deler (Prosjekt Salgslag/Fiskeridirektorat). Endringsprosjektet gikk over en del år og hadde tre deler. Del 1 Kartlegging, del 2 Endringsgruppen og del 3 Datagruppen, som var et datateknisk gjennomføringsprosjekt av endringsgruppens forslag der vi blant annet fikk utarbeidet en kravspesifikasjon og gikk over til XML-format for overføring av seddelinformasjon.  (Lenker til rapportene i høyre marg.)

Utvikling av «Salgslagenes sider»

«Salglagenes sider» er utviklet av en prosjektgruppe med representanter fra salgslagene og Fiskeridirektoratet nedsatt høsten 2013.

Sidene er under utvikling, og etter hvert vil en større mengde informasjon bli kunngjort og samlet her, blant annet instrukser/retningslinjer om hvordan forskrifter skal tolkes med videre. Det vil bli en lukket del der sensitiv informasjon til bruk i kontroll og forvaltning blir tilgjengelig via passord for kontrollpersonell som har behov for informasjonen. Den saken gjelder har alltid krav på å vite all informasjon som er registrert om en selv.

Innspill om innhold, plassering og så videre på «Salgslagenes sider» kan rettes til medlemmer i gruppen: Vigdis Torheim (Sunnmøre- og Romsdal Fiskesalslag), Einar Mortensen (Norges Råfisklag) eller en av de fire fra Fiskeridirektoratet; Bjørn Håvard Rønnevik (region Troms), Anne Bjørnsen (region Møre og Romsdal/kontrollseksjonen sentralt), Grete Heegaard (kommunikasjonsstaben) eller Hanne Rasch (statistikkavdelingen).

Fiskesalgslagene

Vi har 5 salgslag for marin fisk i Norge.

  • Norges Sildesalgslag omsetter pelagisk fisk (fisk som svømmer høyt i vannet) som sild og makrell for hele Norge.
    Direktør , telefon 55 54 95 00

De 4 andre fiskesalgslagene omsetter bunnfisk som torsk, sei, hyse etter en geografisk fordeling av landet.

  • Norges Råfisklag  i Tromsø.
    Direktør  mobil 90 88 00 21
Oppdatert: 31.03.2020