Hvordan arbeider vi med rømming?

Fiskeridirektoratet tar alle rømminger av fisk alvorlig, og vi arbeider etter målrettede planer for hvordan undersøkelser etter rømminger skal gjennomføres.

Fiskeridirektoratet vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er grunnlag for å anmelde eller reagere på annen måte. De alvorligste sakene blir anmeldt. I andre saker kan vi ilegge overtredelsesgebyr eller gi pålegg om utbedringer med påfølgende tvangsmulkt dersom utbedring ikke skjer.

Vi må alltid gjøre en avveining av hvordan vi får mest mulig kunnskap og læring ut av ressursene. Både anmeldelser og administrative reaksjoner krever svært god dokumentasjon og er derfor ressurskrevende. Vi har en del saker der retten ikke har gitt oss medhold i vår vurdering.

Fiskeridirektoratet prioriterer rømmingsforebyggende arbeid, fordi vi har erfaring med at det gir best effekt i forhold til innsatsen. Kunnskapen vi får ved inspeksjoner og i dialog med næringen, bruker vi til å vurdere om regelverk og beredskap bør endres eller om direktoratet eller næringen bør endre rutiner. Vi bruker også tid på erfaringsformidling, slik at hele næringen kan lære av enkelthendelser og forbedre egne rutiner og utstyr.

Ingen rømminger er like

Inspeksjoner gjør vi etter en fastsatt fremgangsmøte, som blant annet er basert på erfaringer med tidligere inspeksjoner. Slik får vi mest mulig ut av hver inspeksjon.

Hver enkelt rømming blir gjennomgått for å avdekke årsaken. Rømmingskommisjonen og/eller ekstern kompetanse brukes der det er nødvendig. Rømmingene i Hordaland vinteren 2015 hadde svært ulike hendelsesforløp selv om alle var utsatt for den samme stormen. Det kan også være flere medvirkende årsaker til én og samme rømming. Derfor tar dette arbeidet tid.

Hva med den syke fisken?

Sykdom på fisk er i utgangspunktet Mattilsynets ansvar, men når fisken har rømt fra merdene, blir det også Fiskeridirektoratets ansvar. Etatene samarbeider i slike situasjoner. Noen ganger har den rømte fisken PD (pankreassykdom). Ifølge Mattilsynet er dette en så vanlig og utbredt sykdom i Hordaland, at de ikke vil sette i verk særskilte tiltak akkurat nå.

Sykdom hos rømt fiske (mattilsynet.no)

Strengere krav til gjenfangst og til at forurenser betaler

Fiskeridirektoratet kommer i fremtiden til å pålegge næringen overvåkning og utvidet gjenfangst oftere enn vi har gjort til nå.

Ordningen med obligatorisk miljøfond, som næringen skal finansiere og som skal benyttes til utfisking av rømt fisk, vil også bli viktig. Ordningen vil medføre at forurenser får tydeligere ansvar for å betale for opprydning etter rømminger.

Oppdatert: 23.01.2017