Krav og forventninger til brønnbåter

Brønnbåter tar del i stadig flere arbeidsoperasjoner, og spiller derfor en viktig rolle i det rømmingsforebyggende arbeidet i akvakulturnæringen.

Brønnbåt. Foto © Fiskeridirektoratet

Tilsyn med brønnbåter

Bakgrunnen for tilsynet er at brønnbåtnæringen er involvert i svært komplekse og risikofylte operasjoner, som utføres i et samarbeid mellom interne og eksterne aktører.

For å redusere risiko for uønskede hendelser i slike operasjoner er det viktig at ansvarsforhold og internkontroll er tilfredsstillende avklart og definert mellom de ulike aktørene.

For Fiskeridirektoratet er det viktig å kommunisere ut krav og forventninger til næringen om forsvarlig drift gjennom dialog og tilsyn, og samtidig bidra i det forebyggende arbeidet med å redusere antall uønskede hendelser der brønnbåter er involvert.

Fiskeridirektoratets har blant annet fokus på å forebygge og å håndtere og begrense rømming i operasjoner der brønnbåter er involvert.

Faktaark med krav og forventninger

Faktaarket tar blant annet for seg hvilke krav som stilles til brønnbåtnæringen.

Brønnbåten Ronja Ocean © Foto: uavpic.com

Foto: uavpic.com

Det viser bildeeksempler med kjente farer og problemer fra reelle hendelser, gir veiledning om hvordan man kan forebygge uønskede hendelser ved hjelp av internkontroll, foreslår tiltak og barrièrer som kan bidra til å redusere risiko for rømming, og sier noe om betydningen av å ha en god beredskap. Næringen har bidratt med innspill i utarbeidelsen av faktaarket.

Oppdatert: 19.12.2017