Du er her:

Gode miljøforhold under oppdrettsanleggene

Oppdatert: 05.04.2019

Bunntilstanden under norske oppdrettsanlegg er god. Miljøovervåkingen fra 2018 viser at over 90 prosent av lokalitetene har god eller meget god bunntilstand.

Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskerdirektoratet.

– Dette samsvarer med tidligere år og viser en stabil god trend. Den direkte belastningen under anleggene som følge av produksjon håndteres bra og er innenfor akseptabel påvirkning, sier Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Det samme bildet går igjen langs hele kysten, hvor det ikke er noen store forskjeller i lokalitetstilstand mellom de ulike regionene.

– Dette viser at forholdet mellom drift, miljøovervåking og brakklegging fungerer etter hensikten, sier Lie.

Miljøundersøkelsene er gjennomført under anleggene, såkalte B-undersøkelser. Alle oppdrettere har plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget.

b-undersokelser-tabell-2010-2018.jpg

Prosentvis fordeling av lokalitetstilstand fra 2010 til 2018 basert på innrapporterte B-undersøkelser i 2018

14 lokaliteter med uakseptabel tilstand

Et fåtall av undersøkelsene ga lokalitetstilstand «4 – meget dårlig» i 2018. Dette utgjorde totalt 14 lokaliteter nasjonalt av de nesten 600 undersøkte i fjor. Disse hadde en overbelastning av organisk materiale på bunnen som følge av driften.

– Fiskeridirektoratet har fulgt opp anleggene og har pålagt tiltak, som eksempelvis brakklegging av driften. Lokalitetene kan så tas i bruk igjen når bunnforholdene er tilstrekkelig restituert for videre drift, sier Lie.