10 000 tonn død laks til nå

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Hvis vi lager et veldig omtrentlig regnestykke vil det si:

10 000 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 620 millioner kroner.

Vi har ikke informasjon om totalt antall fisk per nå, hovedsakelig av to grunner; oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi i antall og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo.

Oppdretterne i Troms har ikke meldt om dødelighet siden 17. mai.

I Nordland er det fortsatt høy dødelighet og flere nye lokaliteter er rammet.

Prognosene for det kommende døgnet er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden, noe som betyr at flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Det meldes fortsatt om dødelighet i midtre og indre deler.

Fiskeridirektoratets region Nord, region Nordland og hovedkontoret i Bergen jobber fortløpende med dispensasjoner og andre løsninger for oppdrettere som blant annet vil flytte fisk med brønnbåt.

Det er viktig at ulike aktører som er involvert deler informasjon med hverandre og med Fiskeridirektoratet slik at det kommer inn mest mulig opplysninger som kan hjelpe oppdretterne.

I vannprøver fra begge fylker er det påvist algearten Chrysochromulina leadbeaterii. Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk. Les mer om algen hos Havforskningsinstituttet.

Oppdatert: 21.05.2019