Bedre tilgang på råstoff med fangstbasert akvakultur

Fra 1. januar 2015 fikk vi nye regler for fangstbasert akvakultur. Sesongen i torskesektoren skal forlenges og tilgangen på fiskeråstoff bli bedre.

Torskeoppdrett. Foto © Sjømatrådet

Forskrift om fangstbasert akvakultur trådte i kraft 1. januar 2015.

Det nye regelverket er et ledd i regjeringens strategi for levendelagring. Målet er å øke verdiskapningen og lønnsomheten i torskesektoren gjennom å strekke sesongen og bedre tilgangen på fiskeråstoff av høy kvalitet ut over vintermånedene.

Det innebærer at de aktørene som ønsker å drive næringsvirksomhet basert på hold av villfanget fisk i merder i sjøen i mer enn 12 uker, og fôrer fisken fram til slakting, må ha gyldig tillatelse til fangstbasert akvakultur.

De som ønsker å søke om tillatelse til fangstbasert akvakultur skal bruke søknadsskjema for akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg.

Søknaden skal sendes til fylkeskommunen i det fylket der lokaliteten er plassert. Det skal også betales søknadsgebyr på kroner 3000,-.

Tillatelser til fangstbasert akvakultur er unntatt fra krav til teknisk anleggsstandard, internkontroll, slakting og transport av fisk, og reglene om journalføring og rapportering til myndighetene er forenklet.

Levendelagring inntil 12 uker

Forskriften om fangstbasert akvakultur gjelder ikke restitusjons- og mellomlagringsmerder for levendelagring av fisk i inntil 12 uker. Innehavere av restitusjons- og mellomlagringsmerder må, av hensyn til sikker sjøtrafikk, søke om tillatelse fra Kystverket.

Man må også følge bestemmelsene i utøvelsesforskriften og i forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende. Slike fartøy skal være godkjent av Mattilsynet.

Reglene om landing av fisk gjelder alle

Med landing menes også opptak av fisk fra merd. Landingsforskriftens krav om blant annet veiing og seddelføring gjelder uavhengig av om aktiviteten defineres som levendelagring eller som fangstbasert akvakultur.

Mottakeren av fisken og den som lander skal fortløpende veie all fisk ved landing og mottakeren skal ha egnet vekt. Hvis fisken ikke omsettes samtidig med landingen, skal mottaker fylle ut en landingsseddel. Hvis fisken omsettes samtidig med landingen, skal kjøper fylle ut sluttseddel.

Oppdatert: 23.01.2015