Kommunetilhørighet og utbetalinger

   Det er lokaliseringskommunen som får midlene for den klarerte lokalitetsbiomassen fra Havbruksfondet. I akvakulturregisteret er lokaliteters koordinatfestede midtpunkt registrert slik det framkommer i Fiskeridirektoratets kartløsning. Kommunen hvor midtpunktet befinner seg, anses som lokaliseringskommune.

   Akvakulturregisteret er et elektronisk realregister, som driftes i fellesskap av Fiskeridirektoratet og Brønnøysundregistrene. Opprettelsen av registeret er hjemlet i Akvakulturlovens § 18 og er regulert i forskrift av 28.12.2005 nr. 1706 om Akvakulturregisteret.

   A-registerforskriften

   § 4 Opplysninger om registerenheten

   Akvakulturregisteret skal blant annet inneholde opplysninger om:

   a)       tillatelsens art, lokalitet(er), nummer, fylke, kommune, tidspunkt for etablering og eventuelle tidsbegrensninger, type tillatelse, kapasitet,

   Registrering av lokaliteter

   I Brukerveilederen til Akvakulturregisteret står det i del 4. LOKALITETSBILDET:

   Midtpunkt lokalitet, kartdatum EUREF89/WGS84 og Klarerte Ytterpunkt

   Lokalitetens midtpunkt (anleggets ca. midtpunkt) registreres med posisjoneringsformatet «Grader og desimalminutter», med 3 desimaler. Garder og desimalminutter = grader, minutter og 100-dels minutter. Sifrene skrives inn med komma som skilletegn.

   Koordinatene leses av i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

   Etter 1 oktober 2008 blir også alle lokaliteter registrert med ytterpunkt (= gule hovedblåser). Koordinatene for disse skrives rett inn i registeret som grader og desimalminutter.

   Dette innebærer at når lokaliteter tegnes /visualiseres i Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil så hentes alle koordinater fra Akvakulturregisteret.

   Det er det koordinatfestede midtpunktet for lokaliteten og kommunen hvor lokalitetens midtpunkt befinner seg som blir bestemmende for i hvilken kommune lokaliteten registreres som hjemmehørende.

   I en håndfull tilfeller kan det medføre at mens midtpunktet koordinatfestes i èn kommune, så vil noen av lokalitetens klarerte ytterpunkt strekke seg inn i nabokommunen.

   To konkrete lokaliteter som illustrerer saken

   Lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Skjermdump: © Fiskeridirektoratet

   Lokalitet 13246 Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal

   Lokalitet 19755 Klubben i Sømna kommune i Nordland. Skjermdump: © Fiskeridirektoratet.

   Lokalitet 19755 Klubben i Sømna kommune i Nordland.

   Oppdatert: 17.12.2018