Auksjon august 2020

Auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Nærings- og fiskeridepartementet lyser med dette ut ny produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2020).

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i produksjonsområdene 1-2, 6-9 og 11-13, jf. auksjonsforskriften 2020 § 3 og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg.  

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis. 

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon, som vil starte 18. august 2020. Departementet vil forut for auksjonen offentliggjøre et detaljert regelverk for auksjonen. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende. 

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema og akseptere auksjonsregelverket. Akseptskjema vil bli tilgjengeliggjort samtidig med det detaljerte auksjonsregelverket og må være sendt Fiskeridirektoratet minimum 4 uker før auksjonen starter. 

Nærmere om registrering (kapittel 4 i auksjonsforskriften)

Registreringen gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 1. juli 2020 kl. 23:59. Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning.  

Registreringsskjema - Auksjon av akvakulturtillatelser 2020

Bare fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til auksjonen. For å bli registrert må følgende vilkår tilfredsstilles: 

  1. fylle ut og sende inn fastsatt registreringsskjema i direktoratets nettbaserte registreringsløsning, 
  2. tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 12 og avgi egenerklæring om dette, og
  3. stille bankgaranti i henhold til § 13. 

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.  

For å delta i auksjonen må budgiver i tillegg akseptere auksjonsreglementet.

Nærmere om bankgaranti

For å bli registrert og kunne delta i auksjonen skal budgiveren stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på NOK 2 millioner, jf. auksjonsforskriften 2020 § 13. Bankgarantien skal inneholde informasjonen som fremkommer av fastsatt bankgarantiskjema og være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 18. november 2020.

Budgiver skal laste opp en elektronisk kopi av garantien i Fiskeridirektoratets registreringsløsning innen fristen for registrering.

Banken eller finansieringsinstitusjonen skal innen samme frist sende originalen med rekommandert brev til:  

Fiskeridirektoratet 
Pb. 185 Sentrum
5804 Bergen  

Sendingen merkes med "Auksjon 2020".

Aksept av auksjonsregelverket

Den registrerte budgiveren skal senest 4 uker før auksjonen starter fylle ut skjema for aksept av auksjonsregelverket og laste dette opp i direktoratets nettbaserte løsning, jf. auksjonsforskriften 2020 §§ 10 og 18. Fastsatt skjema vil gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratates nettsider samtidig som det detaljerte regelverket offentliggjøres.

Annen informasjon 

Foruten tildelingsforskriften vil det fastsettes detaljerte regler for auksjonen. Disse reglene vil offentliggjøres her på Fiskeridirektoratets nettsider, hvor ny informasjon om auksjonen offentliggjøres fortløpende.

Mal for akseptskjema vil bli tilgjengelig for nedlasting på denne siden når detaljert auksjonsregelverk er vedtatt. Etter påmeldingsfristens utløp vil registrerte budgivere få brev om de så langt er godkjent eller ei, samt en påminnelse om at akseptskjema og bankgarantiskjema må sendes Fiskeridirektoratet innen en gitt frist.

Oppdatert: 06.05.2020