Oversikt over søknader om utviklingstillatelser

Innenfor ordningen - pågående avklaringer

Nr.

Søker

Innkommet dato

Omsøkt størrelse

Konsept

Område

1

Lerøy Seafood Group AS

18.04.2016

9 tillatelser (7020 tonn)

"Pipefarm" lukket flytende lengdestrømsanlegg

Hordaland/Sør-Trøndel./
Troms

2

Stadion Laks SUS

26.04.2016

15 tillatelser (11 700 tonn)

"Stadionbassenget" - lukket flytende basseng

Sogn og Fjordane/
Møre og Romsd.

3

Nekst AS

07.10.2016

16 tillatelser(12 480 tonn)

"Havliljen"-"Havplattform" - nedsenkbart anlegg

Sogn og Fjordane

4

Fishglobe AS

10.08.2017

3 tillatelser (2 340 tonn)

"FishGLOBE"  lukket merdteknologi

Rogaland

5

Salaks AS

12.07.2017

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Fjordmax" semilukket integrert oppdrettsplattform

Troms

6

Reset AS

17.11.2017

10 tillatelser (7 800 tonn)

Bærekraftig oppdrett med RAS teknologi

Hordaland

Tilsagn om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Avgrensning

Konsept

Område

1

Ocean Farming AS (SalMar)

26.02.2016 

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Havmerd" basert på offshoreteknologi

Sør-Trøndelag

2

Nordlaks Oppdrett AS

07.09.2017

21 tillatelser (16 380 tonn)

"Havfarm" for havbasert oppdrett

Nordland

3

MNH Produksjon AS

28.04.2017

4 tillatelser  (3120 tonn)

"Aquatraz"  - semi-lukket merd

Nord-Trøndelag

4

AkvaDesign AS

05.06.2018

2 tillatelse (1560 tonn)

Lukket merdteknologi

Nordland

5

Marine Harvest Norway AS

01.03.2018

6 tillatelser (3120 tonn)

"Egget" - lukket merdteknologi

Hordaland/Sogn og Fjordane

6

Atlantis Subsea Farming AS

22.02.2018

1 tillatelse (780 tonn)

Nedsenkbare oppdrettsanlegg

Trøndelag

7

NRS ASA / Aker ASA

09.03.2018

8 tillatelser (5990 tonn)

«Arctic Offshore Farming». Halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål

Troms/Finnmark

8

Hydra Salmon Company AS

06.04.2018

4 tillatelser (3120 tonn)

Oppdrett i lukkede produksjonstanker

Sør-Trøndelag

9

Mariculture AS

22.02.2019

8 tillatelser (6240 tonn)

"Smart Fishfarm" - helhetlig løsning for åpent hav

Ikke oppgitt

10

Cermaq Norway AS

01.03.2019

4 tillatelser (3120 tonn)

«iFarm» - teknologi for individbasert oppdrett av fisk

Nordland

11

Mowi Norway AS

05.04.2019

2 tillatelser (1100 tonn)

"Marine Donut" heldekkende, lukkede enheter

Nordland

12

Måsøval Fiskeoppdrett AS

04.07.2019

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Aqua Semi" halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanlegg

Trøndelag

13

Nova Sea AS

12.07.2019

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Spidercage"  - offshoreanlegg

Nordland

Avslag på søknad om utviklingstillatelser

Nr.

Søker

Vedtaksdato

Omsøkt størrelse

Konsept

Område

1

Måsøval Fiskeoppdrett AS

15.04.2016

3 tillatelser (2340 tonn)

"Helixir" avlusningsflåte

Sør-Trøndelag

2

Gigante Offshore AS

30.06.2016

8 tillatelser  (6240 tonn)

"Supertankmerd" - rørkonstruksjon fortøyd på svai

Nordland

3

Gifas Marine AS

30.06.2016

4 tillatelser (3120 tonn)

"SubFishcage" - nedsenkbar stormerd

Nordland

4

Blom Fiskeoppdrett AS

15.06.2018

8 tillatelser (6240 tonn)

Teknologi for oppsamling av slam

Hordaland

5

Lerow AS

22.12.2016

8 tillatelser (6240 tonn)

"MARKOB" - semioffshore messingnettmerd med fartøybaserte servicetjenester

Nordland/Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal

6

Norsk Marin Fisk AS og Stjernefarm SUS

24.02.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"AkvaHub" - behandling mot lus og AGD med ferskvann i lukket tank

Sogn og Fjordane

7

Eide Fjordbruk AS

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Åpen dataplattform og tilhørende systemer

Hordaland/Sogn og Fjordane

8

Marine Harvest Norway AS (1)

24.02.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"Beck-cage" - offshore nedsenkbare bur

Sør-Trøndelag

9

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS

10.03.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"Steelline" - lukket produksjonsenhet i syrefast stål

Hordaland

10

Folla Alger AS

28.04.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Integrerte laks- og taredyrkingsanlegg

Nordland

11

Norsk Sjømat Oppdrett AS

28.04.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

"EnviroFjord" - Lakselusbehandling ved bruk av damp/varmluft ("Whooshh-systemet")

Møre og Romsdal

12

Pure Farming AS (WFF)

05.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn) evt. 3 tillatelser (2340 tonn)

Energinøytral flåteløsning med totalkontroll på lus

Møre og Romsdal

13

Steinvik Fiskefarm AS

05.05.2017

8 tillatelser (6240 tonn)

Flytende lukket oppdrettsanlegg

Sogn og Fjordane

14

Bremnes Seashore AS

26.05.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Totalkonsept for havbruk på eksponerte lokaliteter, inkl. bruk av tubenot

Rogaland

15

Engesund Fiskeoppdrett AS

26.05.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

Flytande lukka tilvekstanlegg (betong) i sjø

Hordaland

16

Aqualine AS

21.06.2017

10 tillatelser (7800 tonn)

"Aqualine Subsea System"  - nedsenket industriell produksjon

Finnmark/Troms/
Midt-Norge

17

Øyfisk AS/Blue Salmon SUS

07.07.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Stålanlegg på svai/lukkede tanker

Nordland

18

SalmoTech AS

12.07.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

"SalmoWell" - konsept med bruk av ferskvann og bioskjerm kombinert med ny utfôringsteknologi

Nordland

19

Aquafarm Utvikling AS

20.10.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Integrerte semi-lukkede oppdrettsanlegg med GPR-merd

Hordaland/Trøndelag

20

Ballangen Sjøfarm AS

20.10.2017

4 tillatelser (3120 tonn)

Behandlingsenhet med ferskvann i merd

Nordland

21

SFD Innovation AS

20.10.2017

6 tillatelser (4680 tonn)

Teknologi som forebygger lusepåslag og rømming ("Seafarm Pulse Guard")

Rogaland

22

Lovundlaks AS

03.11.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"Akula" - nedsenket produksjon av laks

Nordland

23

Oxyvision/Aakvik Holding

14.11.2017

5 tillatelser (3900 tonn)

"Salmoguard" - totalkonsept med barrierer som beskyttelse mot lus, redusert rømmingsrisiko m.v.

Møre og Romsdal

24

Eide Fjordbruk AS

08.12.2017

3 tillatelser (2340 tonn)

"Salmo Zero" - lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann

Hordaland/Sogn og Fjordane

25

Aqua Viva AS

05.01.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

Duo-ring, semi-lukket anlegg

Hordaland

26

Aqua Star Invest AS

26.01.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

Flytteteknologi, hevertprinsipp

Hordaland

27

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

02.02.2018

4 tillatelser (3120 tonn)

"Fish Farm Watch" - operasjonell sanntids miljø- og beredskapsplattform

Nordland

28

Bolaks Utvikling AS

26.02.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

"Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slam

Hordaland

29

Eco Fjord Farming

23.03.2018

4 tillatelser (780 tonn)

"Oasen"

Nordland

30

Marine Harvest Norway AS

13.04.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

Oppdrett i lukkede enheter i bulkskip

Sogn og Fjordane

31

Grimstad Holding AS

20.04.2018

7 tillatelser (5460 tonn)

"Akvarium" bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg

Troms

32

Ocean Aquafarms AS

03.05.2018

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Hex Box" offshore arbeidsplattform

Rogaland

33

Myre Havbruk AS

11.05.2018

5 tillatelser (3900 tonn)

"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjon

Nordland

34

Pure Atlantic AS

18:05.2018

45 tillatelser (35 100 tonn)

Laks i skip - NØS>12 mil

Rogaland

35

Osland Havbruk AS

24.05.2018

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Bunnsolid" betongkontruksjon på bunnen

Sogn og Fjordane

36

Biofish Holding AS

01.06.2018

4 tillatelser (3120 tonn)

"Biomerden" semilukket anlegg med lus- og rømmingsfritt

Hordaland

37

Albatros Technology B.V.

15.06.2018

9 tillatelser (7 020 tonn)

"Nereus" flytende RAS-anlegg

Hordaland/Rogaland

38

Viewpoint Seafarm/Nova Sea

22.06.2018

20 tillatelser (15 600 tonn)

Modulært havanlegg

Nordland

39

Lerøy Seafood Group ASA

29.06.2018

5 tillatelser (3 900 tonn)

"Fjord Farm" komplett konsept med dobbel sikring, slamoppsamling og hinder for lusepåslag

Hordaland

40

Havkar AS

12.07.2018

6 tillatelser (4 680 tonn)

Aqua Terminal - kompakte drifts- og håndteringsløsninger

Hordaland

41

Arnøy Laks AS

03.08.2018

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Aquashield" - akvakulturanlegg med skjold mot luselarver og ytre fysiske farer

Troms

42

Arctic Seafood Group AS

10.08.2018

3 tillatelser (2 340 tonn)

Todelt påvekstanlegg i sjø

Nordland

43

Northern Lights Salmon AS

07.09.2018

3 tillatelser (2 340 tonn)

"OptiFarm" semilukket med bruk av filtrert vann, barrierduk og transportløsninger

Troms

44

Erko Seafood AS

21.09.2018

16 tillatelser  (12 480 tonn)

"North Sea Fishfarm" Bunnfast stasjonær oppdrettsplattform for havoppdrett

Nordsjøen

45

Grieg Seafood Rogaland AS

05.10.2018

10 tillatelser (7800 tonn)

"Blue farm" strekkforankret betongmerd

Rogaland

46

Eidsfjord Sjøfarm AS

05.10.2018

17 tillatelser (13 260 tonn)

"Eidsfjord Giant" lukket anlegg med behandlingsanlegg

Nordland

47

Bjørøya AS Folla Utvikling

05.10.2018

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Fleximerd" åpen oppdrettsmerd som kan lukkes ved behov

Nord-Trøndelag

48

Cermaq Norway AS

26.10.2018

13 tillatelser (10 140 tonn)

"Flexifarm" lukket flytende anlegg med smitterensing

Nordland og Finnmark

49

Gigante Offshore AS

26.10.2018

9 tillatelser (7 020 tonn)

Offshoremerd

Nordland

50

Freyer Holding AS

02.11.2018

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Blandevann" vannkvalitet i åpen merd

Rogaland

51

Marine Harvest Norway AS (2)

09.11.2018

6 tillatelser (4680 tonn)

"Beck-cage" - offshore nedsenkbare bur

Sør-Trøndelag

52

Astafjord Ocean Salmon AS

09.11.2018

8 tillatelser (6 240 tonn)

"Øymerd"

prod.område 10

53

Searas AS (tidl. Qed AS)

16.11.2018

12 tillatelser (9 360 tonn)

Flytende RAS anlegg i sjø

54

Fleximerd AS

23.11.2018

2 tillatelser (1 560 tonn)

Lukket, semilukket og åpent merdsystem

Nordland

55

Viteq Farming AS

23.11.2018

32 tillatelser (24 960 tonn)

"Viteq zero zero" flytende lukket produksjon

Trøndelag

56

Roxel Aqua AS

30.11.2018

14 tillatelser (10 920 tonn)

"Octopus" nedtrekkbare merder åpne farvann

Rogaland

57

Offshore Salmon AS

30.11.2018

7 tillatelser (5 460 tonn)

Senk- og hevbart offshoreanlegg

Rogaland

58

Mohn Drilling AS

07.12.2018

6 tillatelser (4 680 tonn)

Mohn Digifarm - autonomt havbruk

Hordaland

59

Erko Seafood AS

13.12.2018

7 tillatelser (5 460 tonn)

GM Aqua Design

Prod.område 1

60

Norway Royal Salmon AS

21.12.2018

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Flerbruksmerd"

Hordaland

61

Blom Fiskeoppdrett AS

11.01.2019

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Ocean Globe"

Hordaland

62

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

18.01.2019

11 tillatelser (8 580 tonn)

"Offshore Tank Fleet"

Troms

63

Sustainable Salmon AS

01.02.2019

8 tillatelser (6 240 tonn)

"Lukka Landnot"

Region Vest

64

IMO Clean AS

01.02.2019

4 tillatelser (3 120 tonn)

Renseteknologi

Hordaland

65

Evne AS

08.02.2019

10 tillatelser (7 800 tonn)

"Wave Master" havbasert offshore oppdrett

Nordland

66

Infotronic ANS

15.02.2019

6 tillatelser (4 680 tonn)

Hev- og senkbart akvakulturanlegg

Rogaland

67

Marad Norway AS

15.02.2019

2 tillatelser (1 560 tonn)

"Torus Seafarm"

Møre og Romsdal

68

Arctic Seafood Group AS

22.02.2019

3 tillatelser (2 340 tonn)

"Instelli-Aqua" hev- og senkbart anlegg med snorkel

Nordland

69

Biolaks Drift s.s.s

01.03.2019

5 tillatelser (3 900 tonn)

Semilukket/lukket flytende anlegg

Hordaland

70

s.u.s Gladfisk

08.03.2019

5 tillatelser (3 900 tonn)

Møre og Romsdal

71

Bioway AS

15.03.2019

6 tillatelser (4 680 tonn)

Integrert flytebru og akvakultur

Trøndelag

72

Dåfjorden Klekkeri AS

20.03.2019

1 tillatelse (780 tonn)

Integrert fôr- og behandlingssystem

Hordaland

73

Biolaks AS

20.03.2019

5 tillatelser (3 900 tonn)

Lukkede merder m/bioreaktor for avfallshåndtering

Hordaland

74

Askvik Aqua AS

21.03.2019

4 tillatelser (3 120 tonn)

"Forza Askvik"

Rogaland

75

Samba AS

29.03.2019

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Hjulet" sylindriske merder

Hordaland

76

NSF AS

29.03.2019

12 tillatelser (9 360 tonn)

"Green Seafarm" lukket system for lakseoppdrett

Norge

77

Tombre Fiskeanlegg/SmartFlex AS

05.04.2019

6 tillatelser (4 680 tonn)

"Semi Torus"

Hordaland

78

Inocap/Subsea Farming

05.04.2019

6 tillatelser (4 680 tonn)

Oppdrett i eksponerte farvann

79

Pelaqua Farming AS
(tidl. Entail Sea Farming AS)

12.04.2019

29 tillatelser (22 620 tonn)

Offshore Fish Cage

Hordland

80

Deltamerden s.u.s.

12.04.2019

9 tillatelser (7 020 tonn)

Prismeformet anlegg med hev- og senkbunn

Trøndelag

81

Unitech Salmo Solar AS

12.04.2019

4 tillatelser (3 120 tonn)

Flytende anlegg på eksponerte lokaliteter

Rogaland

82

Floating Fish Farming Unit AS

26.04.2019

10 tillatelser (7 800 tonn)

Offhore oppdrett m/bruk av fornybar energi

Trøndelag

83

Aquantum Leap AS

30.04.2019

24 tillatelser (18 720 tonn)

"Aquantum 12K" - "Aquantum 500K"

84

Mowi AS

30.04.2019

36 tillatelser (28 080 tonn)

"Aqua Storm" offshore subsea production

Trøndelag

85

Wenberg Fiskeoppdrett AS

26.11.2019

10 tillatelser (7 800 tonn)

Semilukket modulbasert teknologi

Nordland

Oppdatert: 05.07.2019