FMC – Fiskeridirektoratets serviceinstitusjon

Fisheries Monitoring Centre, norsk FMC, i Fiskeridirektoratet yter service til fiskere døgnet rundt hele året. Og i 2015 hadde de hele 25 000 henvendelser eller utgående kontakt med omverdenen – primært fiskere på fiskebåter.

Fiskeridirektoratet, hovedkontoret i Bergen. Foto: © Vegard Hatten / Fiskeridirektoratet

En viktig oppgave for FMC er daglig overvåkning og oppfølging av fiskefartøyers innsending av posisjoner og andre typer elektronisk rapporter, som fiskeflåten er pålagt å sende til Fiskeridirektoratet. Rapporteringsplikten gjelder både norske fiskefartøy i ulike farvann, og utenlandske fiskefartøy som oppholder seg eller fisker i norske farvann.

Ved å kombinere de elektroniske dataene som fiskeflåten rapporterer til Fiskeridirektoratet kan vi identifisere fiskeriaktivitet med stor presisjon. Dette er viktig, spesielt for å kontrollere fartøyenes aktivitet, men også for å følge med i utviklingen i fisket.

Hjelp, støtte og oppfølging

– Vi er et kontaktpunkt for fiskere når de har ulike problemer i forbindelse med sporing av fartøy, elektronisk fangstdagbok og havnestatskontroll. Vi skal hjelpe og støtte så godt vi kan, men vi har også et oppfølgingsansvar, sier Anders Østreim, som er leder for FMC.

FMC følger opp avvikene de oppdager. For eksempel kontakter de fiskefartøyet, dersom en sporingssender i båten ikke virker.

– Bevisste eller ubevisste regelbrudd, som for eksempel brudd på kravet til rapportering, påpeker vi overfor fiskerne, men vi har ikke noe oppfølgingsansvar utover det.

All kontakt blir ført i en intern logg. Og opplysningene brukes blant annet til å avgjøre hvor på havet og i hvilke fiskerier det er mest hensiktsmessig å utføre kontroller.

– At FMC er døgnåpent er et viktig bidrag til at innføring av elektronisk fangstdagbok og havnestatskontroll har gått relativt fint, sier Østreim.

Store informasjonsmengder

Store mengder informasjon flyter gjennom FMC. De tar imot om lag 7 millioner posisjonsmeldinger i året,  230 000–250 000  meldinger fra elektroniske fangstdagbøker, samtidig som havnestatskontroll og andre typer innmeldingsordninger må håndteres.

FMC

  • Posisjonsrapportering eller sporing av et fartøy innebærer at fartøyet er utstyrt med en sender som er programmert til automatisk å sende data om fartøyets posisjon, kurs og fart minst en gang hver time til fiskerimyndighetene.
  • Havnestatskontroll: Havnestaten, det vil si det landet hvor fangsten skal landes, gir den endelige godkjennelsen til at et utenlandsk fartøy tillates å lande fangst. Denne godkjennelsen er basert på opplysninger om fangst oppgitt av skipper/agent, samt at flaggstatens fiskerimyndigheter har kvittert ut at fartøyet oppfyller sine rapporteringsforpliktelser, har nødvendige lisenser og så videre.
  • Senteret har en viktig rolle i kampen mot ulovlig fiske (IUU-aktivitet) gjennom sin kontakt med nasjonale og internasjonale overvåkningsentre.
  • Norsk FMC har ansvar for Fiskeridirektoratets beredskapstelefon 55 23 83 37 / 911 03 277, som kan benyttes for å melde inn alge- og manetoppblomstring, strandede sjøpattedyr og rømming av oppdrettsfisk.

 

Oppdatert: 25.05.2016