Samfunnsoppdrag og satsinger

Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Slik løser vi samfunnsoppdraget

  • Henter, bruker og formidler kunnskap og data
  • Utvikler regelverk og forvaltningsverktøy
  • Iverksetter reguleringer og veileder om rettigheter og plikter
  • Behandler saker og utfører tilsyn og kontroll
  • Deltar og gir råd og innspill i prosesser og debatter
  • Følger samfunnsutviklingen og ser nye muligheter
  • Evaluerer og forbedrer

Fiskeridirektoratets fem satsingsområder frem mot 2020 finner du i menyen på toppen.

Oppdatert: 23.04.2015