Norge ikke lenger transittland for fisk til EU

Ordningen for transitt av EU-fisk gjennom Norge er nå opphevet.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy (forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy), er satt ut av kraft.

Forskriften var tidsbegrenset og gjaldt fra 15. august 2010 til 30. april 2014, og er dermed ikke gyldig etter 30. april 2014. Dette innebærer at det ikke lenger er adgang til å transittere fisk gjennom Norge.

Virksomheter som har fått innvilget godkjenning av Fiskeridirektoratet som agent for mottak av fisk bestemt for transitt, har ikke lenger tillatelse til å opptre som transittmottak for EU-fisk.

Godkjenning som agent falt automatisk bort den 30. april 2014 for alle virksomheter som har fått innvilget en slik godkjenning.

Oppdatert: 20.05.2014