Innfører registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

I landingsforskriften er det nå åpnet for at fartøy under 11 meter største lengde kan gis dispensasjon ved påmelding fra kravet om fortløpende veiing ved landing. Registreringsordningen innebærer at færre fiskere vil måtte gå gjennom en ordinær søknadsprosess som krever saksbehandlingstid.

Påmeldingen gir fisker utsatt veieplikt. Utsettelsen gjelder frem til fangsten er transportert til mottaksanlegget.

Vilkårene for å kunne benytte registreringsordningen er at fartøyet er under 11 meter, at fartøyet må passere utsatte områder for å komme til nærmeste mottaksanlegg fra fiskefeltet, og/eller har mer enn 3 timer gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

Elektronisk skjema

I denne forbindelse er det utarbeidet et nytt elektronisk påmeldingsskjema.

Dispensasjonen vil gjelde for inntil ett år. Dispensasjonen utløper 31. desember det året påmeldingen er fullført.

Fartøy som ikke oppfyller vilkårene for påmelding til registreringsordningen, må søke om dispensasjon fra veieplikten på ordinær måte etter landingsforskriften § 5 sjette ledd.

Oppdatert: 22.03.2016