Midlertidige dispensasjoner fra journalkravet forlenges til 1. oktober 2016

For å gi mottakere av fisk tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye journalkravet i landingsforskriften, har Fiskeridirektoratet mulighet til å gi midlertidige dispensasjoner fra kravet.

Journalkravet ble iverksatt 1. januar 2016. Flere mottakere har etter søknad fått midlertidig dispensasjon fra kravet til 1. juni 2016.

Kystfartøy. Foto © Sjømatrådet

Fiskeridirektoratet er kjent med at det nå leveres programvare for journalføring.

Mottakers ansvar

Det minnes derfor om at det er den enkelte mottakers ansvar å gjennomføre nødvendig tiltak for å oppfylle landingsforskriftens krav om at det fortløpende skal føres journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og ved mottakets eksterne lagringssteder, produksjonsdata og lager/uttransportdata.

For å sikre at alle mottakere får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravet, har Fiskeridirektoratet besluttet å forlenge de midlertidige dispensasjonene til 1. oktober 2016.

Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om ny midlertidig dispensasjon.

Mottakere som ikke oppfyller journalkravet og som ikke har søkt om midlertidig dispensasjon må søke om dette.

Oppdatert: 10.05.2016