Gjeninnfører transittordning for fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy

Forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy trer i kraft med virkning fra 1. september 2016. Forrige virkeperiode utløp 31. april 2014. Den nye virkeperioden for forskriften blir fra 1. september 2016 til 31. august 2023.

Dette innebærer at EU-fartøy fra 1. september 2016 kan lande fangst i Norge uten å måtte førstehåndsomsette fangsten gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag.

EU-fartøyene må følge de prosedyrene forskriften setter for dette, herunder kan fangsten kun landes hos agenter godkjente av Fiskeridirektoratet.

De virksomhetene som var godkjente som agenter for mottak av fisk bestemt for transitt da forrige transittperiode løp ut, kan igjen oppta sin aktivitet dersom dette er ønskelig og dersom virksomheten fortsatt er godkjent for tilvirkning av fisk i medhold av lov 19. desember 2003 om matproduksjon og mattrygghet m.v.

Virksomheten må ha godkjenning som tollager.

Ber om tilbakemelding

Fiskeridirektoratet ber om en tilbakemelding innen 15. september 2016 dersom virksomheten ønsker å gjenoppta aktiviteten.

Meldingen sendes til postmottak@fiskeridir.no.  

Andre virksomheter må sende inn en søknad til Fiskeridirektoratet om godkjenning som agent for mottak av fisk bestemt for transitt, jf. forskriftens § 3.

EU-fangsten er underlagt Mattilsynets og Fiskeridirektoratets alminnelige kontroll, og det skal blant annet føres landingssedler for fangstene i henhold til forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).

Oppdatert: 12.08.2016