Landingsforskriftens krav til føring av journal

Som følge av endringene i landingsforskriften § 16 om journal har vi oppdatert informasjonen om journalkravet og veiledningen til føring av journal på vår hjemmeside.

Endringene i landingsforskriften ble vedtatt og satt i kraft 20. februar 2017.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det leveres programvare for journalføring, og at flere mottakere har fått på plass journal i henhold til gjeldende krav, mens andre er i prosess med å få på plass et journalsystem i tråd med forskriften.

Håndhevelse

Journalkravet håndheves etter sin ordlyd. Fiskeridirektoratet legger, som ved innføring av andre nye krav i landingsforskriften, opp til en trinnvis tilnærming til håndhevelsen.

Vi minner om at det er den enkelte mottakers ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle landingsforskriftens krav om fortløpende journalføring.

Fritak fra journalkravet og forenklet journal

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra journalkravet. For å sikre likebehandling er følgende rammer lagt for når det kan gis dispensasjon:

  • For restauranter, detaljister og andre mottakere som kjøper inntil 200 kg fisk per uke vil det kunne gis et generelt, men tidsbegrenset fritak fra plikten til å føre journal. Kravet anses oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) og tilhørende forskrifter, herunder bilag og faktura til restauranten eller dataljisten.
  • For mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 5 millioner kroner i året, kan det aksepteres en forenklet journal ved bruk av regneark etter mal fra Fiskeridirektoratet. For mottakere som har flere mottaksanlegg, ses alle anleggene under ett ved behandlingen av dispensasjonssøknaden. Det vil si at mottak som mottar fisk for mindre enn 5 millioner kroner kan pålegges fullt journalkrav dersom det eies av et større mottak.
Oppdatert: 24.03.2017