Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker

For den som har fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker gjelder følgende vilkår

Vilkår som vil stilles i dispensasjonsordningen

Vilkårene gjelder all fisk som skal holdes i mellomlagringsmerd og hvor det er gitt dispensasjon til å mellomlagre torsk i inntil 20 uker, uavhengig av fiskens mellomlagringstid.

a)     Fisk bør sorteres på størrelse ombord før overføring til restitusjonsmerd, og skal uansett sorteres på størrelse før fôring der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse, jf utøvelsesforskriften §§94 og 95. Sortering loggføres i journal jf bokstav h nedenfor. Med denne presiseringen fremgår det at dyreholder må gjøre en risikovurdering knyttet til om fisken bør sorteres før fôring, særlig for å unngå redusert velferd som følge av at fisken ikke er av likeartet størrelse. Mattilsynet anbefaler at stor fisk (8 kg+) ikke settes i merd sammen med liten fisk på grunn av risiko for kannibalisme.

b)      Fisken skal fôres minst hver tredje dag og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden, jf utøvelsesforskriften § 95.

c)       Hver merd i lokaliteten skal tydelig merkes med merdnummer og registreringsmerket til det fartøyet som disponerer merden dersom det ikke er skrevet sluttseddel på fangsten. Det er ikke tillatt å blande fangster fra ulike fartøy i samme merd.

d)      Levendelagret fisk skal røktes daglig.

e)      Snittvekt måles hver 4. uke på et representativt utvalg av stående biomasse.

f)       Anlegget må ha et system som sikrer at fisk ikke står i merd lenger enn 20 uker.

g)      Dyreholder skal føre elektronisk journal (regneark aksepteres) gjennom hele levendelagringsperioden. Data registrert i journalen skal relateres til fangstdato og fiskefartøy (navn og registreringsmerke).

h)      Journalen oppdateres fortløpende og daglig med:

                i.       antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer og registreringsmerke på fartøyet) fordelt på størrelse (krav til snittvektmåling) og med referanse til landings- eller sluttseddelnummer.

               ii.       dødelighet avdekket ved røkting (antall), sortering konsum (antall) eller biprodukt (antall), 

               iii.       flytting av fisk (antall) mellom merder (merdnummer), eller lokaliteter (posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet)

               iv.       uttak av levende fisk (antall) til avliving

                v.       uttak av levende fisk (antall) til slakt

               vi.       snittvektmålinger – målingene registreres med antall fisk i hver måling, hvilken merd fisken er tatt ut fra, vekt og lengde på hver fisk som blir målt og dato for måling.

               vii.       type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner

               viii.      helsekontroll gjennomført

                 ix.      brakkleggingstidspunkt

Data registrert i journalen overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende. Ukentlig regneark aksepteres inntil videre. Journalen skal føres fra første dag fisk mottas for mellomlagring og frem til brakklegging. Journal sendes som e-post til: postmottak@fiskeridir.no

i)        Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

                 I.       Uavklart forøket dødelighet

                II.       Grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3.

               III.       Andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

j)        Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

                  I.       Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden.

                 II.       Anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned.

                III.       Anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.

                 IV.       Rapport fra helsekontroll skal inngå i rapport, jf bokstav o.

k)       Lokaliteten skal være tømt for fisk senest 31. desember og stå brakk til 1. mars det påfølgende året. Dersom et annet tidsrom på to måneder velges, skal det meldes fra om dette til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

l)        Det skal arbeides for å utvikle metodikk for rett og automatisert ressursregistrering når fisk blir overført fra fiskefartøy til restitusjonsmerd som grunnlag for føring av seddel og journal. Det bør også arbeides for automatisert ressursregistrering frem til slakting. Dette beskrives i rapport, jf bokstav o.

m)    Det skal arbeides for å utvikle metodikk for sporing av enkeltindivid gjennom hele levendelagringsperioden ved individmerking. Ved merking skal fisken veies og lengdemåles, og veie/lengdedata føres i journalen. Når den merkede fisken, uansett årsak tas ut av mellomlagringen skal den veies og lengdemåles på nytt og måledata føres i journalen sammen med dato og årsak for uttak (død fisk, døende fisk, sykdom, slakt eller videresalg). Minst ett forskingsmiljø skal delta og stå ansvarlig for kvaliteten på-, og dokumentasjon av data generert gjennom levendelagringsperioden.

n)      Den som har fått tillatelse til å mellomlagre villfanget torsk lenger enn 12 uker må akseptere og legge til rette for at forskningsinstitusjoner kan gjennomføre individbasert oppfølging av villfanget torsk for å øke kunnskapen om levendelagring av torsk

o)      Det utarbeides rapport til Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved utgangen av hvert kalenderår.

p)      Dispensasjonen kan tilbakekalles dersom vilkårene ikke oppfylles.

Oppdatert: 02.05.2019