Kvoteregister for NVG-sild

Om dataene

Denne oversikten er basert på det nye kontobaserte kvote- og fangstsystemet i Fiskeridirektoratet. Foreløpig er dette systemet kun implementert for fartøy i lukkede fiskerier etter norsk vårgytende sild.

Kvotestatus vises kun for fartøy som disponerer en tillatelse eller deltakeradgang i fiske etter norsk vårgytende sild og som har kvoter som er aktive per dags dato. Fartøyets kvote er beregnet på bakgrunn av fartøyets kvotefaktorer i fisket etter norsk vårgytende sild multiplisert med gjeldende kvoteenhet.

Mandag 4. mai startet Fiskeridirektoratet arbeidet med å innfase effektene av kvotefleksibilitet og dispensasjon fra regelen om kvoteutnyttelse. Kvotefleksibilitet er i første omgang registrert på fartøy som ikke har vært gjenstand for salg/utskiftning hittil i 2020. For disse fartøyene er fartøyets kvote justert for kvantum overført fra 2019, eventuelt forskuttert kvantum 2020-kvote fisket i 2019 samt kvantum knyttet til kvotefleksibilitet for 2021.

Fartøyene som har vært gjenstand for endringer hittil i 2020 har i denne oversikten ikke fått kvotefleks (+/-) fra 2019, men i oversikten inngår kvotefleks for 2021 (Saldo kvotefleks (fangst på neste års kvote)). Dersom fartøyet har fisket hittil i 2020 vil denne saldoen være feil.

Vi arbeider med å utvikle metoder for å håndtere effekter av kvotefleksibilitet korrekt, også for fartøy som har vært gjenstand for salg/utskiftning, og dette blir faset inn så snart det er ferdigstilt.

Opplysningene for fartøy som benytter leiefartøy i forbindelse med havari eller nybygg, vil være feil.

Gjenværende kvote er fartøyets kvote (justert for kvotefleksibilitet) fratrukket landet fangst per dato (basert på siste versjon av landings-/sluttseddel).

Det tas forbehold om eventuelle feil som skyldes menneskelig eller teknisk svikt og det bes om at det gis tilbakemelding dersom det foreligger feil i de angitte opplysningene.