Kvotemeldinga

Regjeringen la juni 2019 fram «Kvotemeldinga» (St. meld 32 2018-2019: «Et kvotesystem for økt verdiskaping»). Kvotemeldinga inneholder flere tiltak der målsetningene er et enklere, mer fleksibelt og mer effektivt system for fiskerinæringen. For å forstå hva endringer i kvotesystemet vil kunne føre til har vi utviklet ulike oversikter: dagens kvotesystem, eksisterende strukturkvoteordning og hva en konvertering av endringsforslagene i strukturkvotene vil kunne innebære.

Kvotesystemet er enkelt forklart regler for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, og hvordan de kan fiske. Reglene gjelder for alt fra de minste sjarkene til de største trålerne, og er med på å bestemme hvordan fisken kan høstes og hvordan kvoter fordeles.