Du er her:

Fisket etter leppefisk

Oppdatert: 12.09.2018

Fisket etter leppefisk for fartøy som deltar i åpen gruppe er stoppet i hele landet. Stoppen gjelder også for ikke-merkeregistrerte fartøy (fritidsfiske).

leppefisk.jpg

Kvotene som er avsatt til den åpne gruppen på Sørlandet og Vestlandet er oppfisket, og totalt er det fisket 430.000 leppefisk på Sørlandet og 1,1 million leppefisk på Vestlandet. 

Fisket etter leppefisk har tatt seg kraftig opp dei siste åra og det er innført strenge reguleringar for å kunne handtere den sterke veksten og sikre bestandane av leppefisk.

Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område; Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Det er i all hovudsak bergnebb og grønngylt som blir fiska.

Leppefisk blir brukt som rensefisk i oppdrett. Fiskeridirektoratet er opptatt av at leppefisk må regulerast i eit langsiktig perspektiv, samstundes som vi må ta omsyn til leppefisk er eit etterspurt miljøvenleg tiltak for å redusere lus i oppdrettanlegga.

Dette har resultert i eit stort press på bestandane av leppefisk langs kysten, og regelverket er difor skjerpa for at forvaltninga av leppefisk skal vere meir i tråd med føre-var-prinsippet.