Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fra 2016 fordeles 80 prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen gjennom Havbruksfondet til kommuner og fylkeskommuner. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. Først i oktober får kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene. 

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

• kommunene 87,5 %
• fylkeskommunene 12,5 %

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Diagram over kommune- og fylkeskommune-fordeling og kommune-andel. Grafikk: Vegard Oen Hatten

Slik skjer utbetalingene

  • Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året.
  • Utbetalingene fra Havbruksfondet skal skje i oktober hvert år. Direktoratet utbetaler midler bokført i perioden fra og med 1. september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen.
  • Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00.
  • Andelen på 12,5 %, som skal fordeles til kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse, skal utbetales annet hvert år, med første utbetaling i oktober 2017. Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i en periode fra 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrekk for lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden.

Utbetaling i 2019 er todelt

Utbetalingsbeløp i 2019 er vel 458 millioner kroner.  Midlene er pålagt overføring fra solgt vekst i 2018 (12,5 %) samt vederlag fra lukket budrunde høsten 2018.   

I 2019 blir det for første gang fordelt midler til kommuner hvor det er klarert ny lokalitetsbiomasse siste to år – mellom 1.9.2017 og 1.9.2019 – enten i form av helt nye lokaliteter eller gjennom å tillate utvidelse av eksisterende lokaliteter. Dette er begrenset oppad til kr 5 millioner pr. kommune.

Det overskytende beløpet er fordelt på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB i sjø, for laks, ørret og regnbueørret.