Utviklingstillatelser

Oppdatert: 08.08.2017

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon.

Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Arbeidet er tidkrevende blant annet fordi det stilles strenge krav til hvordan søker dokumenterer prosjektet.

Det skal fastsettes en varighet for tillatelsen. Når varigheten vurderes, skal det legges vekt på tidsperspektivet for utviklingsaktiviteten.

Det ble åpnet for søknader den 20. november 2015. Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphører fredag 17.november 2017. Søknader som er innkommet i løpet av fredag 17.november 2017 vil bli behandlet.

Behandling av søknader om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet etablerer fra og med 15.7.2017 følgende som fast praksis i behandlingen av søknader om utviklingstillatelser:

  • Mottatte søknader som ennå ikke er påbegynt og nye søknader som mottas, vil etter en gjennomgang få tilsendt forhåndsvarsel om adgang til å supplere søknaden med relevant informasjon innen 3 uker.
  • Innsendt tilleggsinformasjon kan likevel ikke være av en slik karakter for at det i realiteten innebærer innsending av ny søknad.  Fiskeridirektoratets praksis med vurdering av dette vil videreføres.
  • Vi minner om at det er søkers ansvar å legge frem en fullstendig søknad med de opplysninger en mener er relevant og nødvendig. De fastsatte retningslinjer for behandling av søknader om utviklingstillatelser lister på side 2 opp den dokumentasjon som bør legges ved søknaden (ikke uttømmende):

1. Inngående beskrivelse av prosjektet, med en grundig gjennomgang av de områdene hvor det er behov for mer kunnskap. Oversikt over teknologi på området. Hvordan skiller prosjektet seg fra tidligere teknologi? Beskriv innovasjonen, hvilke muligheter denne gir for verdiskaping og hvorfor ny kunnskap er nødvendig. 

2. Omtale av hvordan prosjektet kan påvirke miljøet og beskrivelse av hvordan krav til miljø og fiskehelse skal ivaretas, herunder en beskrivelse av hvordan prosjektet vil påvirke fiskevelferd og hvordan dette kan måles. 

3. Det må defineres hvilke tiltak som må gjennomføres for å ta ned økt driftsrisiko i forhold til miljøhensyn. 

4. Dokumentasjon av dimensjonerende konstruksjonsanalyser og eventuelle plantegninger. 

5. Beskrivelse av hvordan prosjektet kan påvirke de til enhver tid valgte bærekraftsindikatorer (jf. Meld. St. 16 (2014-2015). 

6. Planlagt produksjon. 

7. Beskrivelse av når uttestingen skal avsluttes. 

8. Søknadsskjema med opplysninger om hvor virksomheten er planlagt. 

9. Søker må skissere målkriterier for prosjektet, både delmål og endelig mål. Se pkt 3.5 i retningslinjene.  

10. Søker må utarbeide en tidsplan for de ulike fasene i prosjektet i tillegg til et forslag til egnet milepælsrapportering til Fiskeridirektoratet. 

11. Beskrivelse av hvordan søker vil tilrettelegge for tilsyn.  

12. Presentasjon av sentrale involverte parter og personer i alle deler av prosjektet, med deres faglige kvalifikasjoner, roller og ansvarsfordeling. 

13. Dokumentasjon av relevant faglig kompetanse for å gjennomføre prosjektet. 

14. Oversikt over søkers økonomiske situasjon og dokumentert finansieringsplan. 

15. En detaljert beskrivelse av hvordan man har tenkt å formidle kunnskapen og de erfaringene som gjøres underveis i prosjektet slik at dette over tid kommer hele   næringen til gode.

  • En søknad må altså tilfredsstille visse innholdskrav for å kunne regnes som innkommet, både med hensyn til prioritetsdato og for å falle innenfor ordningens virkeområde i tid.

Konvertering av utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode, men dette kan bare skje dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Ved konvertering skal det betales et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse til staten, justert i tråd med konsumprisindeksen.  

Om utviklingstillatelsene i laksetildelingsforskriften kapittel 5 (lovdata.no)