Skjul søk
Du er her:
20.04.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Grimstad Holding AS avslag på søknaden om sju utviklingstillatelser til "Akvarium", bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg.

20.04.2018

Deltakelse i lukket gruppe i fiske etter leppefisk 2018

Fiskeridirektoratet har, utfra kravene i forskriften, utarbeidet en foreløpig liste over fartøy som kan delta i lukket gruppe. Man kan søke om deltakeradgang selv om man ikke står på listen og man kan søke om dispensasjon hvis man oppfyller vilkårene for det. Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon er 5. mai.

20.04.2018

Oppstart av fiske innenfor distriktskvoteordningen

Maksimalkvoten for fartøy som deltar i fisket etter torsk innenfor distriktskvoteordningen er satt til 10 tonn per fartøy. Fiskeridirektoratet har fastsatt kvotenivå basert på rådgivning fra sjø- og landsiden i fiskerinæringen. Fisket innenfor ordningen starter 1. mai 2018.

19.04.2018

Hugs fluktopning og rett merking av reiskap

– Fritidsfiskesesongen er i gong og her i landet er vi så heldige at vi kan hauste frå fellesressursane i havet. Men vi må også ta vare på desse ressursane for framtida, seier inspektør ved region Vest, Ina Giil Solheim.

19.04.2018

Økt kontrollinnsats gir resultater

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene. På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene.

18.04.2018

To rapporter etter rømminger i 2017

Rapportene om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettsfisk i vassdrag etter to rømmingshendelser i 2017 er nå klar. Det dreier seg om hendelser ved Bremnes Seashore AS sin lokalitet Apalvikneset i Hordaland, og Rauma Stamfisk AS sin lokalitet Gjerset Vest i Møre og Romsdal.

18.04.2018

Kvotar for distriktskvoten klar på fredag

Fredag reknar Fiskeridirektoratet med å ha klart kor store maksimalkvotane blir for fiske på distriktskvoteordninga. Det har meldt seg 825 fartøy innan fristen og direktoratet er no i ferd med å sjekke statusen til desse.

17.04.2018

Dimensjonering av fjellbolter

Fiskeridirektoratet har kommet med en avklaring angående dimensjonering av fjellbolter ved fortøyning av oppdrettsanlegg.