Landbaserte anlegg

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) trådte i kraft 01.01.2018. Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Endringer i forskrift fastsatt 5. november 2019

Fiskeridirektoratet sendte 16.10.2018 på høring forslag til endring av forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk med høringsfrist 31.12.2018. Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte endringsforskriften 5. november 2019.

Endringene medfører hovedsakelig en presisering av ansvar mellom prosjekterende foretak, endringer i krav om produktsertifisering og krav til dokumentasjon for nye anlegg, samt justering av krav til rømmingsteknisk rapport og krav til uavhengighet for den eller de som utfører rømmingsteknisk rapport. Det er også tatt inn en definisjon av kar.

Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg gjort grep for å forenkle og effektivisere ordningen ved at kravet om brukstillatelse for landbaserte akvakulturanlegg tas bort. Forenklingen er primært knyttet til administrering av ordningen, og de tekniske kravene ved prosjektering av nye anlegg og dokumentasjon av eksisterende anlegg lempes ikke på. Nye anlegg skal fremdeles sende inn dokumentasjon av samsvar med forskriften, og eksisterende anlegg skal ha en rømmingsteknisk rapport innen 01.01.2021. Forskjellen blir at nye anlegg kan starte opp umiddelbart etter at anlegget er ferdig og klar for produksjon, uten å måtte vente på at Fiskeridirektoratet har utstedt brukstillatelse. Videre trenger ikke eksisterende anlegg å ta høyde for saksbehandlingstiden til Fiskeridirektoratet når de skal lage den rømmingstekniske rapporten, slik de ville måtte gjort om de skulle ha en brukstillatelse innen 01.01.2021.

Videre har Fiskeridirektoratet hatt forslag til ytterligere endringer på høring våren 2020. Dette endringsforslaget har primært omhandlet krav til tilstandsanalysen. Veileder for tilstandsanalyse ble sendt ut sammen med dette endringsforslaget. 

Hovedmomenter i forskriften

Forskriften stiller krav om at alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal ha en forsvarlig teknisk standard for å forbygge rømming av fisk.

Nye anlegg oppfyller kravet om forsvarlig teknisk standard ved å følge NS 9416:2013 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk og øvrige krav i forskriften. Det prosjekterende og det utførende foretak skal på skjema utarbeidet av Fiskeridirektoratet dokumentere at anlegget er blitt prosjektert etter NS 9416:2013 og at det ferdige anlegget samsvarer med prosjekteringen. Dette skjemaet skal inneholde en tilstandsgrad for avdelingene ved akvakulturanlegget som registreres hos Fiskeridirektoratet.

Skjema for registering av nye landbaserte akvakulturanlegg, avdelinger eller fellesfunksjoner

Eksisterende anlegg må dokumentere forsvarlig rømmingsteknisk standard gjennom en rømmingsteknisk rapport. Den rømmingstekniske rapporten inneholder følgende dokumenter:

  • En tilstandsanalyse av anlegget i samsvar med krav i forskriften
  • Plantegning og prosessdiagram over avløpssystem og leveringssystem i anlegget
  • Risikovurdering for drift av anlegget og leveranse av fisk
  • Geoteknisk vurdering
  • Vedlikeholdsplan

Det er krav om at den eller de som utarbeider den rømmingstekniske rapporten skal ha nødvendig kompetanse og være uavhengige. Tilstandsanalysen skal angi en tilstandsgrad (TG) for hver avdeling på anlegget og anlegget totalt. Tilstandsgraden vil angi om anlegget har forsvarlig teknisk standard (TG0, TG1 og TG2) eller uakseptabel standard (TG3). Tilstandsanalysene skal sendes til Fiskeridirektoratet slik at tilstandsgraden kan registreres.

Forskriften stiller også krav om at endringer og utskiftninger av komponenter ved anlegget skal journalføres. 

Skjema for registering av rømmingsteknisk rapport

Krav til komponenter

Forskriften stiller krav til at komponenter skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med krav i NS 9416:2013. For nye anlegg gjelder dette alle komponenter som er relevante for rømming av fisk. For eksisterende anlegg gjelder det komponenter som tas i bruk etter forskriftens ikrafttredelsesdato.

For kar, slanger og rør stilles det særskilt krav om at disse skal være produktsertifiserte av akkreditert sertifiseringsorgan. Produktsertifikatet er et bevis på at komponenten er prosjektert og produsert i samsvar med NS 9416:2013 og at produksjonen er underlagt løpende kontroll.

For kar, dødfisksystem, alarmsystem og hovedavløpssperre stilles det i tillegg krav om brukerhåndbok. For øvrige komponenter stilles det krav om produktdatablad. Det er produktsertifikater, brukerhåndbøker og produktdatablad som blir dokumentasjonen på at komponenter er prosjektert i samsvar med NS 9416:2013.

Oppdatert: 28.05.2020